Profesor razredne nastave – Mehić Asmir (video CV)

“Sve se može kad se hoće, upornost se isplati”Adresa:
 Bratunac
Godina rođenja: 1990.
 
E-mail: asmir_mehic@hotmail.com

 

 

 

 

 


Video CV:

 

KARIJERNI CILJEVI:  usavršavanje profesionalnih vještina

RADNO ISKUSTVO:

Naziv i adresa poslodavca:  OŠ „Petar Kočić“ Kravica 

Vrsta djelatnosti: odgoj i osnovno obrazovanje                       

Period rada: 2012-2015                

Radno mjesto: profesor razredne nastave                    

Osnovne dužnosti i

odgovornosti, postignuti

rezultati (opis poslova): rad sa djecom

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište                                           

Obrazovne institucije: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli                     

Period školovanja: 2009-2012                            

Stečeno zvanje: profesor razredne nastave

Pohađao kurseve vezane za profesiju: više kurseva vezanih za profesiju

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

rad sa djecom, rad na odministrarivnim poslovima

LIČNE KOMPETENCIJE:

ambiciozan, marljiv, preduzetan, pošten

STRANI JEZIK:

aktivno engleski jezik, pasivno njemački i ruski jezik

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

OSTALO:

Vozačka dozvola: B kategorija

REFERENCE/PREPORUKE:

OSTALA INTERESOVANJA

(sportske aktivnosti, hobi i sl.): čitanje, slikanje  i fudbal

 

Posted in: P