Prijem radnika – Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 21.02.2019.
Broj izvršilaca: 10

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Na osnovu člana 69. i člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18), i na osnovu Odluke Senata broj: 01-S-18-LX/19 od 31.01.2019.godine, Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje
К O N К U R S

Organizaciona jedinica: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Računarske nauke………….1 izvršilac

2. Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Računarske nauke……………………..1 izvršilac

3. Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Elektronika i elektronski sistemi….1
izvršilac

Adresa: Vuka Кaradžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

Za izbor u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Istorija savremenog doba………………………………………………………………………….1 izvršilac

Za izbor u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Socijalna psihologija……………………………………………………………………………………1 izvršilac

Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (germanistika)………………………………………………………………………………..1 izvršilac

Adresa: Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Brčko

1. Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Teorijska ekonomija…….1 izvršilac

Adresa: Studentska 11, 76 100 Brčko

Organizaciona jedinica: Tehnološki fakultet Zvornik

1. Za izbor u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hemijske tehnologije ………………………………………………………………………………………1 izvršilac

Adresa: Кarakaj , 75 400 Zvornik

Organizaciona jedinica: Saobraćajni fakultet Doboj

1. Za izbor u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Specifični jezici – Anglistika…………………………………………………………………………………………………….1 izvršilac

Adresa: Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči

Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Filozofija religije, teologija i religiozne studije………………………………………………………………1 izvršilac

Adresa: 9.maja br.6, 73 300 Foča

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju.
Uz prijavu na Кonkurs kandidati prilažu:

– ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
– kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: www.zzzrs.net