Nastavnik ruskog jezika JU OŠ ‘’Vuk Кaradžić’’ – Bratunac

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 14.02.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Republika Srpska
Opština Bratunac
JU Osnovna škola ‘’Vuk Кaradžić’‘
Petra Кočića bb
75420 Bratunac
Broj: 1- 23/2019
Datum, 4.02.2019. godine

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18), a u vezi sa odlukom direktora o slobodnim radnim mjestima broj: 1- 22/2019 od 04.02.2019. godine, raspisuje se:

КONКURS
za popunu radnog mjesta
1. Nastavnik ruskog jezika, 8 časova…………….. 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine – pripravnik, bez radnog iskustva;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom kojim se utvrđuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09; 86/10; 25/14 i 76/15)
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po ppropisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljnstvu;
2) Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
3) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova oglasa, potrebno je dostaviti:

Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog progama programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu,
Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita,
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Кomisija će u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18) pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće uzeti u razmatranje.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljinja u dnevnom listu „Glas Srpske“
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole: JU Osnovna škola „Vuk Кaradžić“ Bratunac, Petra Кočića bb, 75420 Bratunac, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično u sekretarijat škole.

Izvor: www.zzzrs.net