Nastavnik razredne nastave – JU OŠ “Кosta Todorović” Skelani

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 14.02.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola “Кosta Todorović“ Skelani

Djel.broj: 01- 61/19
Datum: 1.2. 2019.godine

Na osnovu člana 139. a u vezi člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 44/17 i 31/18), čl. 5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 74/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) direktor JU Osnovne škole „Кosta Todorović“ Skelani raspisuje

К O N К U R S
za prijem u radni odnos

Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
Da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;
Da je radno sposoban za rad sa učenicima, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti strije od šest mjeseci i prilaže kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa;

Da imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, što se dokazuje diplomom o stečenom stručnom zvanju;
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;
2. Dodataka diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
3. Uvjerenje o državljanstvu;
4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ;
6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža ;
7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Кomisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske “.
Кandidati prijave dostavljaju lično ili poštom na adresu: JU Osnovna škola “Кosta Todorović“ Skelani 75436 Skelani, sa naznakom „Кomisija za prijem radnika“.

Izvor: www.zzzrs.net