Nastavnik engleskog jezika – JU OŠ “Aleksa Jakšić” Milići

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 14.02.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JAVNA USTANOVA
OSNOVNA ŠКOLA „ALEКSA JAКŠIĆ“ MILIĆI
Broj:68/19
Datum,04.02.2019 godine
Telefon, 056/745-400

PREDMET: Objava konkursa
Na osnovu odredaba člana 113. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik republike Srpske“ broj:44/17, 33/18) i člana 4. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 74/18, direktor JU Osnovne škole „Aleksa Jakšić“ Milići raspisuje konkurs:
NA ODREĐENO VRIJEME
Nastavnik engleskog jezika…………………………………………. 1 izvršilac
(do povratka radnice sa bolovanja).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidat treba da ispunjava opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16), Uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republikie Srpske“, 44/17, 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10 i 25/14), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Slčužbeni glasnik RS“, broj: 74/18).
Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjavju su:
da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršnjnog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala zlostavljanja djece, trgovine ljudima, za kandidata koji bude izabran škola će tražiti službenim putem.

Posebni uslovi:
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, za prijem u radni odnos potrebno je dostaviti pored dokumentacije naprijed navedene i sljedeće:
Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajučoj oblasti.
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžibniskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa/ uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
Na konkurs se mogu javiti i kandidati koji nemaju radno iskustvo (pripravnici) u skladu sa naprijed navedenim Pravilnikom,
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кomisija će pisanim putem obavjestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua. Ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.
Кonkurs ostaje otvren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu JU Osnovna škola „Aleksa Jakšić“ Milići, Ulica Jovana J. Zmaja broj 3. a bliže informacije mogu se dobiti na telefon 056/ 745-400.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: www.zzzrs.net